بایگانی دسته‌ی: ترسیم نقشه های ساختمانی با اتوکد

تجزیه کردن اشکال یکپارچه

اشکالی که در اتوکد به صورت یکپارچه هستن یا ترسیم شده اند را میتوان تجزیه و جداسازی کرد.

چیدمان احجام حول یک دایره

از زیر مجموعه دستور اری ، حالت پولار اری که انتخاب کنید می توانید هر نوع احجامی را حول مرکز و به تعداد مشخص قراردهید . تعداد و فاصله بین احجام که حول مرکز چیدمان می شوند را از طریق تنظیمات می توانید مشخص کنید.