اصول معماری پایدار

اصول معماری پایدار اصول طراحی پایدار در معماری ( همراه پاورپوینت) اصول معماری پایدار اصطلاح پایداری (sustainable) برای نخستین بار در سال 1986 توسط كمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هرروز بر ابعاد و دامنه [...]