زندگینامه نادر خلیلی

زندگینامه نادر خلیلی زندگینامه پروفسور نادر خلیلی معمار برجسته ایرانی زندگینامه نادر خلیلی پروفسور نادر خلیلی در سال ۱۳۱۵ در تهران متولد شد وی که تحصیلات اصلی خود را در ترکیه به انجام رسانده‌ بود، سال ها پیش سفر را با یاماها ۱۲۵ خود در بیایان‌های مرکز ایران آغاز کرد و در صحراهای کالیفرنیا به پ‍ایان برد. [...]