تکنیک حرکت در محیط سه بعدی

حرکت در محیط سه بعدی مدیریت حرکت در محیط سه بعدی یکی دیگر از ابزارهایی که در جابه جایی و مدیریت صحنه کاری در محیط سه بعدی به ما کمک می کند ابزار Navigation bar است. ابزار Navigation bar از دستورات درون این نوار ابزار شناور برای چرخش به دور احجام و حرکت در [...]