تکنیک ترکیب کردن احجام سه بعدی

ترکیب کردن احجام سه بعدی ترکیب کردن احجام سه بعدی دستور Union از این دستور برای تلفیق کردن احجام سه بعدی استفاده می شود. کلید ترکیبی این دستور حرف UNI می باشد . مکان نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Solid Editing نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Bolean ← Union    [...]