پالت های حیاتی در سربرگ Home

پالت های حیاتی سربرگ Home

پالت های حیاتی در سربرگ Home

پالت های حیاتی در سربرگ Home


پالت های حیاتی در سربرگ Home

پالت Modeling

از ابزارهای درون این پالت برای ایجاد مدل های سه بعدی پیشفرض اتوکد و تبدیل اشکال دو بعدی به احجام سه بعدی استفاده می شود.

 


پالت های حیاتی در سربرگ Home 

پالت Mesh

از ابزارهای درون این پالت برای نرم کردن مدل های سه بعدی انتخاب شده استفاده می شود.

 

 

 

 این مطلب مهم را از دست ندهید:

 

 

پالت های حیاتی در سربرگ Home

 پالت Solid Editing

از ابزارهای درون این پالت برای اصلاح کردن و ترکیب کردن مدل های سه بعدی انتخاب شده استفاده می شود.

 

 


پالت های حیاتی در سربرگ Home 

پالت Drow

از ابزارهای درون این پالت برای ترسیم اشکال دو بعدی استفاده می شود. ( ابزار درون این پالت همان ابزار ترسیمی در بخش دو بعدی می باشند و هیچ فرقی ندارند )

 


پالت های حیاتی در سربرگ Home

 پالت Modify

از ابزارهای درون این پالت برای ویرایش اشکال دو بعدی استفاده می شود. ( ابزار درون این پالت همان ابزار ویرایشی در بخش دو بعدی می باشند و دستوراتی برای جابه جایی، چرخش و تغییر مقیاس احجام سه بعدی در این بخش قرار دارد )

 


 

پالت های حیاتی در سربرگ Home

 پالت Section

از ابزارهای درون این پالت برای برش زدن (مقطع زدن) از احجام سه بعدی استفاده می شود.

 


 

پالت های حیاتی در سربرگ Home 

پالت Coordinates

تنظیمات مرتبط با محورهای X,Y,Z و تنظیمات مرتبط با صفحات Grid در این پالت قرار دارند.

 

پالت های حیاتی در سربرگ Home 

 پالت View

تنظیمات مرتبط حالات نمایش احجام و اشکال در این پالت قرار دارند.

 


پالت های حیاتی در سربرگ Home

پالت Selection

تنظیمات مرتبط حالات نمایش اجزای احجام انتخاب شده (درحالت انتخاب و جابه جایی، چرخش و تغییرمقیاس) در این پالت قرار دارند.

 


پالت های حیاتی در سربرگ Home

 پالت های Leyars, Groups, View

تنظیمات مرتبط با لایه بندی کردن، گروه کردن عناصر انتخاب شده و نوع نمایش صفحات برش و نمایش موضوعات در این پالت قرار دارند.

 

 

نکته:

تمامی دستوراتی که برای ویرایش و ترسیمات دو بعدی استفاده می شود، همان کاربرد ها و همان ویژگی ها و همان روش های اجرا را در بخش سه بعدی دارند و هیچ فرقی با روش های اجرا در بخش دو بعدی ندارند.

 

 

 

 


 

 

این مقاله اموزشی بخش کوچکی ازبسته اموزشی پادشاهان اتوکد میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial