دستور Wedge

از این دستور برای ایجاد گوه استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف WE می باشد

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Wedge
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Wedge

ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه 

ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه 

این مطالب کاربردی را ا دست ندهید:

ترسیم استوانه

ترسیم مخروط

حالات اشکال انتخاب شده

بهترین دید بصری در محیط سه بعدی

دستورات Rotate و ۳D Rotate

 

روش های فعال سازی و اجرا دستور Wedge

برای ترسیم گوه از دو روش می توان استفاده نمود.

 

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Wedge ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تعیین مکان نقطه دوم با استفاده از موس و چپ کلیک (بعنوان طول قطر) ← تعیین و تایید میزان ارتفاع با استفاده از موس و چپ کلیک

 

ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه ترسیم گوه 

روش دوم: ترسیم با طول، عرض و ارتفاع دقیق

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Wedge ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تایپ عدد قطر مستطیل ← فشردن کلید اینتر (برای تایید عدد) ← تایپ عدد ارتفاع ← فشردن کلید اینتر برای تایید عدد ارتفاع

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی