ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

دستور Sphere

از این دستور برای ایجاد کره استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف SPH می باشد

مکان

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Sphere
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Sphere

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

روش های فعال سازی و اجرا دستور Sphere

برای ترسیم کره از دو روش می توان استفاده نمود.

 

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Sphere ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تعیین میزان شعاع کره و تایید آن با استفاده از چپ کلیک بر روی صفحه ی کاری

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

این مطالب کاربردی را ا دست ندهید:

ترسیم استوانه

ترسیم مخروط

حالات اشکال انتخاب شده

بهترین دید بصری در محیط سه بعدی

دستورات Rotate و ۳D Rotate

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

روش دوم: ترسیم با شعاع دقیق

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Sphere ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تایپ عدد شعاع ← فشردن کلید اینتر (برای تایید عدد شعاع)

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

 

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 


 ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره ترسیم کره 

این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial