دستور Pyramid

از این دستور برای ایجاد هرم استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف PYR می باشد

مکان:

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Pyramid
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Pyramid

 

 

روش های فعال سازی و اجرا دستور Pyramid

برای ترسیم هرم از دو روش می توان استفاده نمود.

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

  • کلیک بر روی دستور Pyramid ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تعیین طول نصفه یک ضلع هرم با استفاده از موس و چپ کلیک ← تعیین جهت و تایید ارتفاع با استفاده از موس و چپ کلیک

 

این مطالب کاربردی را ا دست ندهید:

ترسیم استوانه

ترسیم مخروط

حالات اشکال انتخاب شده

بهترین دید بصری در محیط سه بعدی

دستورات Rotate و ۳D Rotate

ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم 

ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم 

 

روش دوم: ترسیم با طول، عرض و ارتفاع دقیق

روش اجرا

  • کلیک بر روی دستور Pyramid ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تایپ عدد نصفه یک ضلع ← فشردن کلید اینتر (برای تایید عدد) ← تعیین جهت ارتفاع با استفاده از موس ← تایپ عدد ارتفاع ← فشردن کلید اینتر برای تایید عدد ارتفاع

 

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 

ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم ترسیم هرم 


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial