ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط

دستور Cone

از این دستور برای ایجاد مخروط استفاده می شود.

کلید ترکیبی این دستور حرف Cone می باشد

مکان:

  • نوار Ribbon ← سربرگ Home ← پالت Modeling ← Cone
  • نوار Ribbon ← سربرگ Solid ← پالت Primitive ← Cone

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط  ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط

این مطالب مهم را از دست ندهید:

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط  ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط

روش های فعال سازی و اجرا دستور Cone

برای ترسیم مخروط از دو روش می توان استفاده نمود.

روش اول: ترسیم به صورت چشمی و یا آزاد

  • کلیک بر روی دستور Cone ← انتخاب یک نقطه در صحنه ی کاری بعنوان نقطه شروع ترسیم ← تعیین شعاع مخروط با استفاده از چپ کلیک بر روی صفحه ی کاری ← تعیین ارتفاع و تایید آن با استفاده از چپ کلیک

 

فیلم اموزشی مطالب بالا(این فیلم را ذخیره کنید)

 

 

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط

ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط ترسیم مخروط


این مقاله اموزشی بخش کوچکی از بسته اموزشی پادشاهان اتوکد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد2017 پستی

کانال آموزش اتوکد

tutorial